Keskisuomalaiset järjestöt hyvin esillä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa

Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa. Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun.

Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla.

Nostoja uudistuksen valmistelussa saaduista opeista järjestönäkökulmasta:

  • Järjestöjen mukana olo ja yhteistyö useiden eri valmisteluorganisaatioiden kanssa edellyttää myös jatkossa selkeää ja keskitettyä koordinointia. Järjestöjen kiinnittymistä uudistustyöhön edesauttaa se, että järjestöille nimetään kussakin tilanteessa selkeä vastinpari, jonka kanssa suunnittelutyötä tehdään.
  • Järjestöt kannattaa ottaa jatkossa tiiviisti mukaan sekä asiakas- ja palveluohjauksen että palveluketjujen kehittämiseen. Tämä edellyttää myös järjestöjen hyte-työn selkiyttämistä.
  • Osallistavat toimintatavat mahdollistivat ”alhaalta ylös” -ajattelun ja asiakkaiden äänen mm. järjestöjen kautta. Jatkossa vahvemmin otettava mukaan myös kokemusasiantuntijat ja huomioitava alusta pitäen erilaiset erityisryhmät.

Järjestöjen mukana oloa uudistuksessa on tuettu mm. KYTin hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kautta. Maakunnan vastuuvalmistelijoille tehdyn kyselyn mukaan hanke on mahdollistanut luontevan vuoropuhelun järjestöjen ja valmistelijoiden välillä. Vastuuvalmistelijoiden mukaan hanke viesti uudistuksen etenemisesti aktiivisesti ja keskitetysti laajalle järjestökentälle, mikä  helpotti luontevan vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymistä. Samalla se mahdollisti yhteisen suunnittelun ja järjestöjen aktiivisen osallisuuden toteutumisen valmistelussa. ”Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa, luonut järjestöille tilaisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä rohkeasti hakenut ja luonut vaikuttamisen paikkoja”. Lisätietoja hankkeesta sekä hankkeen viestintäkanavat.

Tästä eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja yhteistyötä halutaan jatkaa Keski-Suomessa nykyorganisaatioiden kesken vapaaehtoisuuden pohjalta. Keski-Suomessa on järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän sekä järjestöjen toimialakohtaisten ja substanssiperusteisten verkostojen kautta valmiit rakenteet ja yhteinen tahtotila, josta kannattaa pitää kiinni.

13.5.2019 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[ff id="1"]