Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

3Points -kehittämiskumppanuushanke 2004-2007

3Points -kehittämiskumppanuushanke

3Points -kehittämiskumppanuushankkeen tavoitteena on ollut sosiaalitalouden (kolmannen sektorin) ja erityisesti yleishyödyllisten palveluiden vahvistaminen korostaen työpaikkojen laadun parantamisesta. Hankkeen tuloksina on syntynyt mm. Yhteiskuntavastuullinen johtamiskoulutuskokonaisuus ja OT€-kehittämismalli organisaation tasapainoiseen kehittämiseen.

3Points -kehittämiskumppanuushanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Equal-yhteisöaloite, joka kuuluu toimenpidekokonaisuuteen Equal 5.2.1 – Sosiaalitalouden (kolmannen sektorin) ja erityisesti yleishyödyllisten palveluiden vahvistaminen korostaen työpaikkojen laadun parantamista.

3Points -hankkeen rahoitus muodostuu Euroopan Sosiaalirahaston ja valtion rahoituksesta 
sekä kuntarahoituksesta. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hallinnoi hanketta, hankkeen muut jäsenet ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen kehittämistyöhön on osallistunut 27 kolmannen sektorin organisaatiota sekä kuntien ja yritysten edustajia. 

3Points -hankkeen osaprojektit ovat KuntoPoint, VerkkoPoint ja StartPoint. Hankkeeseen kuuluu myös toimintatutkimus.

Hankkeen toimeenpanoaika on 1.11.2004-31.12.2007. Toimeenpanoalueet ovat Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.


Kansallinen teematyö

Kaikki Equal-projektit osallistuvat kansalliseen teematyöhön, jonka tavoitteena on kansallisella tasolla koota yhteen hyviä käytäntöjä ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. 3Points -hanke osallistui aktiivisesti Sosiaalisen yrittäjyyden kansallisen teematyön sisältöalueisiin. Kyseisen teematyön tuotokset lanseerattiin 12.-13.9.2007 Kuntamarkkoilla Helsingissä.

3Points -projektin tuotteet ja julkaisut

Yhteiskuntavastuullinen johtamiskoulutus
3Points -hankkeen päätuote on Yhteiskuntavastuullinen johtamiskoulutuskokonaisuus, joka syntyi 3Points -hankkeen yhteistyön tuloksena. Opetussuunnitelman laati 3Points -toimintatutkimus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu). Koulutusmallia on pilotoitu vuoden 2007 aikana. Tarkoituksena on vakiinnuttaa Yhteiskuntavastuullisen johtamiskoulutuksen teemat aikuiskoulutukseen ja tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Mahdollisuutena markkinat
Kolmas sektori, Liiketoiminta, Henkilöstöjohtaminen, Tutkimus ja Johtamiskoulutus
Julkaisu kokoaa 3Points -hankkeen aikana tehdyn kehittämistyön keskeisiä tuloksia, havaintoja ja tuotoksia yksiin kansiin helposti avautuvaksi kokonaisuudeksi. Julkaisuun sisältyy CD-rom -työkirja.

OT€tta organisaation tasapainoiseen kehittämiseen
Kirja esittelee uuden OT€-kehittämismallin ja -menetelmiä organisaation tasapainoiseen kehittämiseen StartPoint -projektin käytännön case-esimerkein täydennettynä.

Hyvin suunniteltu onkin jo tehty…
Välityömarkkinat itäsuomalaisten työmarkkinatoimijoiden näkökulmasta
Selvityksessä tarkastellaan välityömarkkinoiden käsitettä ja niiden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä itäsuomalaisten yhdistysten, sosiaalisen yritysten ja yritysten näkökulmasta.

Kierrätystoiminnan logistiikan kehittäminen
Case: Savonlinnan Toimintakeskus
Julkaisussa kuvataan, miten kierrätystoimintaa harjoittavan kolmannen sektorin organisaation logistiikkaa voidaan kehittää.

Palveluportaali www.palveluporkkanat.fi
Keski-Suomen alueen kolmannen sektorin toiminnan ja palveluiden markkinointi- ja tiedotusportaali. (Edit 2018: Portaali ei enää toiminnassa.)

PIST3POINTS Concept
Pist3Points vol1.(eng)
Pist3Points vol2. (eng)
Building Social Business Excellency
Kaksiosainen KV-julkaisu EFQM- ja CAF-menetelmiin pohjautuvasta sosiaalisen yritystoiminnan kehittämisestä.

KuntoPoint 
Oulun Diakonissalaitos

Projekti kehittää yhdessä kumppaneidensa kanssa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työhön ja työssä kuntoutumisen menetelmiä sekä työnantajan, että yksilön näkökulmasta. Kehittämistyötä tehdään seuraavilla alueilla: työpajatyö, tuettu työ sekä kolmannen sektorin työyhteisössä että kunnallisella työnantajalla. Vertailukohteena käytetään yksityisen sektorin työnantajia. Kehittämistyön osa-alueita ovat rekrytointi, työhönvalmennus ja verkostoituminen.

Kehittämiskumppanit:

ONTuote Kuusamon työhönvalmennuskeskus ry, Kuusamo
Kuusamon kaupunki
Suomen Omakotiliiton Oulun piirijärjestö ry, Oulu
Lintulammen asukasyhdistys ry, Oulu
Hoivapalvelut Kaisa ja Tarja Ay, Ristijärvi
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry, Kajaani

VerkkoPoint
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

VerkkoPoint -osaprojektin tarkoituksena on tunnistaa ja kehittää kolmannen sektorin toimijoiden palvelutuotanto- ja liiketoimintaosaamista, luoda ja kehittää yhteistyö- ja toimintatapoja kolmannen sektorin toimijoiden ja kunnallisten palvelutuottajien sekä toimijoiden ja yritysten välille. Näiden tarpeiden pohjalta laaditaan suunnitelma yhteisvastuullisen esimietyön (johtamiskoulutus) kehittämisestä.

VerkkoPoint -osaprojektin päämäärä ja tavoite

Kehittämiskumppanuuden asettamiin päätavoitteisiin päästään seuraavien tunnistettujen kehitystavoitteiden toteuttamisen avulla:

Kolmannen sektorin palvelutuotannon ja kunnallisten palveluiden yhteistyömallien kehittäminen

 • Kolmannen sektorin toimijoita (kehittämisyhteistyökumppanit) ja kuntia (yhteistyöorganisaatio) koskevien valintakriteerien teko.
 • Yhteistyöorganisaatioiden valinta ja motivointi.
 • Palvelutuotantoa koskevan yhteistyön/kumppanuuden periaatteiden rakentaminen, toimintatutkimuksellisen tiedon hyväksikäyttö.
 • Palvelutuotannon yhteistyömallin suunnittelu, kokeilu, seuranta ja arviointi.
 • Johtopäätökset, jonka pohjalta mallinnus.

Kolmannen sektorin ja yritysten väliset yhteistyömallien kehittäminen

 • Kolmannen sektorin toimijoita ja yhteistyöorganisaatioita koskevien teko.
 • Yhteistyöorganisaatioiden (yritykset) valinta ja motivointi.
 • Palveluntuotantoa koskevien yhteistyön/kumppanuuden periaatteiden rakentaminen, toimintatutkimuksellisen tiedon hyväksikäyttö.
 • Palvelutuotannon yhteistyömallin suunnittelu, kokeilu, seuranta ja arviointi.
 • Johtopäätökset, jonka pohjalta mallinnus.

Sosiaalisen yrityksen johtamiskoulutuksen kehittäminen

 • Johtamiskoulutus valmentaa ennalta suunniteltuun ja kehittävään yhteisvastuulliseen esimiestyöhön.
 • Yhteiskuntavastuullisen johtamiskoulutuksen rakenteen suunnittelu osahankkeen arviointien pohjalta StartPoint -osaprojektin tueksi.
 • Yhteiskuntavastuullisen johtamiskoulutuksen rakenteen tarkastelu ja kehittäminen yhdessä JAMK:n kehittämisyksikön kanssa.
 • Koulutusmallin laajennus ja tuotteistaminen.

Kehittämiskumppanit:

Äänekosken Katulähetys ry
Äänekosken Voimistelu- ja urheiluseura Huima ry
Äänekosken kaupunki
Autosynergia ry
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyvälän Setlementti
Suomenselän Sateenkaari -säätiö
Saarijärven kaupunki
Työvalmennussäätiö Avitus

StartPoint
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

StartPoint -projektin tarkoituksena on työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen.

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kehittämistyömenetelmiä:

1. Sosiaalisen liiketoiminnan kehittämisen ja suunnittelun opas
A business planning guide to developing a social enterprise
Laatinut Forth Sector, Edinburgh

2. Sosiaalisen tilinpidon ja tilintarkastuksen käsikirja
Laatinut John Pearce, Social Audit Network, Edinburgh

StartPoint -projektiin osallistuvat organisaatiot:

Projektin kehittämistyöhön osallistuvilla organisaatioilla on jokaisella oma kehittämissuunnitelma, jossa voi olla yksi tai useampi tavoitealue.

Palveluntuottajat (Social Firms)
Outokummun A-kilta ry
Setlementti Ukonhattu ry (Leppävirta)
Kuopion Setlementti Puijola ry
Savonlinnan Toimintakeskus ry
Korpikoti ry (Keitele)

Sosiaaliset yritykset (Social Enterprises) tai sellaisiksi kehittyvät toimijat
Warkop Oy (Varkaus)
Bovallius Palvelut Oy (Pieksämäki)
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry (Kajaani)

Lisäksi muita Itä-Suomen alueen toimijoita.

Päämääränä on:

 • Parantaa ja lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja työssä onnistumista.
 • Parantaa ja lisätä tuotettujen palveluiden arvoa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.
 • Parantaa ja lisätä tuloksellisuutta ja toiminnan jatkuvuutta.
 • Kehittää organisaatioiden yhteistoimintaa systemaattisessa kehittämistyössä sekä uusien liiketoimintaideoiden luomisessa.

StartPoint -projektin tavoitealueet

Tavoitealue A:
Toteuttaa kussakin osallistuvassa organisaatiossa kehittämishanke, jonka tavoitteet ovat StartPointin kehittämisteemojen mukaiset.

Tavoitealue B:
Arvioida, testata ja soveltaa käytännössä
3Points -kehittämiskumppanuusprojektin tunnistettuja ja kehitettyjä toimintatapoja:

 1. Työkuntoutus- ja valmennusmallit: Henkilöstön työhön kuntoutumiseen ja valmentamiseen liittyvien palveluiden ja prosessien kehittäminen.
 2. Asiakkuuksien ja kumppanuuksien palvelu- ja yhteistyömallit: Palvelujen tuottamiseen tarvittavien yhteistyö- ja asiakassuhteiden sekä niihin liittyvien prosessien kehittäminen.
 3. Liiketoimintaa kehittävät toimintatavat: Organisaatioiden liiketoiminnan kehittäminen hyödyntämällä osa-alueiden 1 ja 2 kehitystuloksia.

Tavoitealue C:
StartPointin kehittämistyön menetelmät ja tulokset kootaan 3Start -organisaation kehittämismalliksi.

StartPoint -projektin keskeiset toimintatavat

1. Kehittämistyöskentely osallistuvissa organisaatioissa.

 • Toimintojen ja prosessien innovointi ja uudistaminen.
 • Uusien toimintatapojen ja prosessien käyttöönotto.

2. Teematyöskentely erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Seitsemän organisaation yhteistyöskentely kolmen kehittämisteeman alla.

 • Työkuntoutumisen ja valmentautumisen teema.
 • Toimintaympäristön verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien hallinnan teema.
 • Sisäisten liiketoimintaprosessien teema.

3. Benchmarking -työskentely
Teematyöskentelyä täydennetään benchmarkingilla organisaatio- ja teematiimitasoisten erityiskysymysten, ongelmien, uuden kehitetyn tiedon tai tutkimustulosten arvioimisessa ja testaamisessa sekä käytäntöön siirrossa.

4. Sisäinen arviointi
Kehittämistyöskentelyä tuetaan ja syvennetään sisäisellä arvioinnilla, jolla arvioidaan kehittämisprosesseja ja -menetelmiä sekä tuotosten käytäntöön siirtämistä.

5. Arviointitutkimus
Hallintotavan ja omistajaohjauksen vaikutus sidosryhmäsuhteiden laatuun ja tuloksellisuuteen.

Tutkimus

Toimintatutkimuksen tavoitteena on 3Points -kehittämiskumppanuushankkeen kokonaistavoitteiden ja osaprojektien toiminnan tukeminen seuraavilla kehittämisen ja tutkimuksen painopistealueilla:

Toimintatutkimus tukee kaikkia osaprojekteja hankkeen kokonaistavoitteeseen liittyvien kehittämistarpeiden ja -haasteiden tunnistamisessa.
Avustaa osaprojekteja nykytilan arvioinnissa sekä tavoitetilan asettamisessa.
Kehittää toimintaa arvioimalla toimenpiteitä sekä etsimällä vaihtoehtoisia interventiomalleja.
Osallistuu eri osaprojektien etenemisen arviointiin (BSC/EFQM).
Osallistuu yhteiskuntavastuullisen johtamiskoulutuksen sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen.
Suorittaa jatkuvaa arviointia ja arviointitutkimusta osaprojekteista toiminnan ohjaamista ja suuntaamista silmällä pitäen.

Toimintatutkimuksen menetemällisestä soveltuvuudesta

Toimintatutkimus on lähestymistapa, jossa tutkija osallistuu kiinteästi tutkittavana olevan kohdeyhteisön todellisuuteen ja pyrkii yhteistyössä kohteen kanssa ratkaisemaan yhdessä määritellyt ongelmat sekä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tutkija ja kohdeyhteisön jäsenet arvioivat ongelmaa, keräävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja pohtivat synty- ja kehitysehtoja sekä kokeilevat ratkaisuvaihtoehtoja.
Yleisenä havaintona on, että toimintatutkimus integroituu hyvin 3Points -kehittämiskumppanuushankkeen tapaisiin kehittämisprojekteihin. Menetelmänä toimintatutkimus soveltuu perinteistä (akateemista) tutkimusotetta ja palvelututkimusta paremmin kehittämishankkeiden osaksi tai tueksi. Toimintatutkimus, integroituna kehittämishankkeeseen, mahdollistaa tutkimusresurssien joustavan siirtämisen niihin kehittämishankkeen osiin, jotka pikaisemmin vaativat ratkaisua ja resurssipanostusta.

Kansainvälinen toiminta

Yhteistyö eri jäsenmaiden kehittämiskumppanuuksien välillä on keskeinen osa EQUAL- yhteisöaloitetta. Kehittämiskumppanuushankkeella on oltava vähintään yksi kumppani toisesta EU-jäsenvaltiosta. 3Points -hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani on Promozione e Impresa Sociale Toscana sud – Equal PIST -hanke Sienassa, Italiassa.

Italialaisten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi 3Points -hanke tutustuu myös muihin vastaaviin kehittämiskumppanuuksiin EU-alueella.

TCA

Hankkeiden välisessä kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa (TCA – Transnational Co-operation Agreement) on määritelty yhteistyön muoto ja sisältö. Yhteistyö huipentuu joulukuussa 2007 Italiassa pidettävään loppuseminaariin.

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa kolmannen sektorin sosiaalista yritystoimintaa ja helpottaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten pääsyä työmarkkinoille. Yhteistyö keskittyy kahteen teemaan: sosiaalisesti vastuulliseen johtamiskoulutukseen sekä kolmannen sektorin ja sosiaalitalouden palveluihin.

Equal PIST

Italialaisen Equal PIST -hankkeen tavoitteena on kolmannen sektorin sosiaalisen yritystoiminnan kehittyminen. Hankkeeseen osallistuu 17 partneria. Sienan lisäksi partnereita on Arezzossa ja Grossetossa. Hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa Eurobic Toscana Sud SpA, joka on Sienassa toimiva kehittämis- ja koulutustoimisto.

Hankkeessa on kolme toimintakenttää: 1. sosiaalitalouden promootiotoiminta 2. sosiaalisten yritysten palvelu- ja neuvontatoiminta ja 3. kokeellinen toiminta.

Siena

Runsaan 59 0000 asukkaan Siena sijaitsee Pohjois-Italiassa, Toscanan maakunnassa, noin 200 kilometriä Roomasta pohjoiseen. Päätulonlähteet ovat matkailu ja maatalous. Työttömyys Toscanassa on vain kolme prosenttia. Kolmannen sektorin toimijat ovat enimmäkseen osuuskuntia, joiden kiinnostuksen kohteena on vajaakuntoisten työllistäminen.
Erityisenä kiinnostuksen kohteena on sosiaalinen matkailu, jolla tarkoitetaan mahdollisuuksia työllistää vajaakuntoisia sekä vammaisten mahdollisuuksia esteettömään matkustamiseen.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: