Hankeportfolio: Päättyneet hankkeet

Antenni -projekti 2002-2005

Antenni-projekti on jatkohanke Euroopan Sosiaalirahaston kokeilu-hankkeelle Local Social Capital Pilot Action. Tavoitteena oli kehittää uusia innovatiivisia menetelmiä sosiaalisen syrjäytymisen ja työttö-myyden ehkäisemiseksi välittäjärakenteen avulla sekä kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Määrällisenä tavoitteena oli 120 pienhankkeen käynnistäminen ja noin 300 henkilön välillisten ja välittömien työllistymisvaikutuksien saavuttaminen. Hankkeen tavoitteet saavutettiin.
Välittäjärakenteen tehtävänä oli käynnistää pienhankkeita ja tukea niitä neuvomalla, ohjaamalla ja rahoittamalla. Hankkeet jakautuivat yri-tyshankkeisiin, uusien palvelumuotojen tuottamiseen ja verkostohank-keisiin. Asiakkaita olivat pitkäaikaistyöttömät, kolmannen sektorin yh-distykset ja järjestöt.
LSC-Antenni –projektissa kertyneiden hyvien kokemusten pohjalta päätettiin projektissa alkanutta ohjaustoimintaa jatkaa Keski-Suomen TE-keskuksen, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan rahoittamana Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimassa Antenni-projektissa. Jatkohankkeen toiminta-aika on 1.3.2002 -28.2.2005.

Hankkeen loppuraportti (PDF)

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: