Hankkeessa tuotettua tietoa ja materiaaleja

Keskisuomalaiset järjestöt yhdistykset ja seurat -diasarja

Diasarja on tehty vuonna 2020 Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toimesta ja se sisältää myös dioja täydentävät muistiinpanosivut. Diasarja on vapaasti hyödynnettävissä.

Diasarjan latauslinkki, tästä tiedosto latautuu koneellesi

Diasarjaa voi tarkastella myös verkossa

Keski-Suomessa toimivien sote-järjestöjen ja yhdistysten infograafit lisäteksteineen

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöt

Keski-Suomen lapsi- ja perhejärjestöt

Keski-Suomen omaisjärjestöt

Keski-Suomen potilas- ja kansanterveysjärjestöt

Keski-Suomen vammaisjärjestöt

Keski-Suomen päihde- ja riippuvuustyön järjestöt

Alueellisten elinvoimapajojen toimintamalli

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke järjesti vuosina 2018–2020 Keski-Suomen maakunnassa alueellisia elinvoimapajoja yhteistyössä KYT-järjestöpalveluiden kanssa. Kumppaneina olivat kaikki Keski-Suomen kunnat.

Alueelliset elinvoimapajat tarjoavat järjestöille ja kunnille uudenlaisen foorumin yhteistyön kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen kokoamalla toimijoita yhteen useamman kunnan alueelta. Elinvoimapajoissa tuetaan järjestöjen ja kuntien yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistämiseksi uudessa toimintaympäristössä ja tulevaisuuden kunnan hyvinvointiroolin toteuttamisessa.

Elinvoimapajojen toimintamalli osoittautui merkittäväksi tavaksi edistää järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä. Malli edistää uudenlaista ja rakentavaa vuorovaikutusta niin paikallis- kuin aluetasolla. Merkittävää mallissa on se, että kaikilla kunnilla ja niiden yhdistyksillä on tasavertainen mahdollisuus kehittää yhteistyötä. Yhteistyön konkreettista kehittämistä tehdään jokaisen alueen pajassa aina samalla, vuosittain vaihtuvalla sapluunalla/teemalla.

Lisäksi toimintamalli ohjaa osallistujia aktiiviseen vuorovaikutukseen naapurikuntien järjestö- ja kuntatoimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa uusien näkökulmien ja uudenlaisen yhteistyön syntymisen sekä hyvien käytäntöjen jakamisen yli kuntarajojen.

Pajoista syntyi monta hyvinvoinnin tekoa ympäri Keski-Suomen maakuntaa. Useassa kunnassa yhteiset suunnitelmat etenivät tai tilaisuus toimi sysäyksenä yhteistyön kehittämiselle. Palautteiden perusteella eri toimijoita yli kuntarajojen yhteen kokoavat ja yhteistyön kehittämiseen innostavat tilaisuudet olisivat jatkossakin tarpeellisia. Elinvoimapajojen toimintamalli on kuvattu Innokylään.

Elinvoimapajojen myötä syntyi Järjestöpositiivisen kunnan kehityskeskustelu -työkalu, joka on helppo työkalu järjestö-kuntayhteistyön arviointiin ja yhteistyön kehittämiskohteiden määrittelyyn. Elinvoimapajojen kehittämisprosessin aikana havaittiin tarve järjestö-kuntayhteistyön keskeisten elementtien esiin nostamiseen ja näin syntyi Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja! -tarkistuslista.

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa. Kuntatutka päivitetään vuosittain ja vuodesta 2020 eteenpäin siitä vastaa KYT-järjestöpalvelut.

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä.

Kartoituksen toteutus: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke. Analyysi ja raportointi: Tutkija, YTT Päivi Kivelä. Taitto: Henna Takala, Henna & Co.

Kartoituksen PDF-versio

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

[ff id="1"]