Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

KYT ry säännöt

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry – nimisen yhdistyksen säännöt

Sääntömuutos hyväksytty  yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2010.                          

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

2 § Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisin periaattein voittoa tavoittelematta kansalaisten turvallisuuden ja työllistymisen edistäminen/ syrjäytymisen ehkäiseminen sekä heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteiden ja oman elämän hallinnan parantaminen. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää ja tukea jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja -työtä yhdistyksen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja ylläpitää kansalaisten kehittämis-, koulutus-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ja tiedottamista joko itse tai yhteistyössä jäsenten kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia toisten yhteisöjen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoituksen hankkijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä julkiselta sektorilta saadun rahoituksen välittäjäorganisaationa. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa ja tekee esityksiä ja aloitteita.

Yhdistys toimii laajan kumppanuuden periaattein ja pyrkii verkostoituinaan muiden yhteisöjen kanssa.

Yhdistys voi omistaa, hallita ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankittuaan asianomaiset luvat toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys ja voittoa tuottamaton oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituissa tapauksissa.

4 § Liittymis- ja vuosijäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuosijäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivänä ja hallituksen määräämässä paikassa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä  toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,  on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää  kokouskutsuun.

6 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

hyväksytään kokouksen työjärjestys,

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa,

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

hyväksytään kokouksen työjärjestys,

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosijäsenmaksujen suuruus,

päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valitaan erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet

valitaan tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä tai tilintarkastusyhteisö

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista ja viimeistään yhtä viikkoa ennen ylimääräistä kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että osa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen tultua voimaan puheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä valitaan suoraan kahdeksi vuodeksi. Muut erovuorossa olevat hallituksen kaksi jäsentä ja heidän varajäsentään arvotaan. Varsinainen ja varajäsenet muodostavat parin, joka on yhtä aikaa erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus  kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tilalle tulee henkilökohtainen varajäsen. Kaikilla hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

12 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajalle  tarkastettavaksi.

13 § Tilintarkastus

Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa:

Artikkelit

Iloisia ihmisiä keskustelee pöydän ääressä.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Jyväskylän kaupunki toivottavat tervetulleeksi 7.10.2021 klo 18-19.30 pidettävään järjestöiltaan. Järjestöillassa keskustellaan yhdistysten toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin kanssa. Tapahtuma pidetään Matara-salissa Kansalaistoiminnankeskus
Lue lisää
Mataran lippu salossa
Keväällä 2021 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamalla pienkeräyksellä tavoiteltiin Kansalaistoiminnankeskus Mataran näkyvyyden ja löydettävyyden parantamista. Saimme kasaan mukavan rahasumman, jolla saimme hankittua Matara-lipun. Kiitos tuhannesti
Lue lisää
Keski-Suomen kansanedustajat Villa Ranan portailla.
Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia maanantaina 16.8.2021 ja keskustelivat keskisuomalaisten järjestöjen toiminnasta ja merkityksestä maakunnan asukkaille sekä järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta. Järjestöjen
Lue lisää
kyt lausunto valtionavustus käytännöt
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry on ottanut muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa kantaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista koskeviin ehdotuksiin. Valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen järjestöjaosto on
Lue lisää