Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunnan säännöt

Sääntömuutos hyväksytty osuuskunnan kevätkokouksessa 26.4.2010.

1 § Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki – Osuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä.

2 § Osuuskunnan toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on pääasiassa Keski-Suomen maakunnassa edistää osuuskunnan jäsenten ja muiden kolmannella sektorilla toimivien yhteisöjen
toimintaedellytyksiä ja taloutta hankkimalla kolmannen sektorin toimijayhteisöille rahoitusta, järjestämällä koulutusta sekä antamalla ohjeita ja neuvoja toiminnan suunnittelussa, läpiviennissä ja hallinnoinnissa. Osuuskunta tukee jäseniään ja muita kolmannella sektorilla toimivia yhteisöjä toimimalla myös tilitoimistona, joka tarjoaa kolmannen sektorin yhteisöjen hallinto-, kiinteistö-, isännöinti- sekä tili- muita toimistopalveluja. Osuuskunta voi myös harjoittaa työvoiman vuokraustoimintaa. Osuuskunnan tarjoamia palveluja voivat käyttää muutkin kuin kolmannen sektorin yhteisöt, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunta voi hallita ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä järjestää varainhankintaansa ja toimintaansa liittyviä keräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia.

3 § Jäsenyys

Osuuskunnan jäseniä voivat olla vain kolmannella sektorilla toimivat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla vaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden sisällä siitä, kun hänelle on ilmoitettu erottamisesta. Jos jäsen tahtoo erota osuuskunnasta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle.

4 § Osuusmaksu

Osuusmaksu on 200 euroa . Osuusmaksu maksetaan yhtenä eränä kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

5 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunta ei peri jäseniltä ylimääräisiä maksuja.

6 § Lisämaksuvelvollisuus

Osuuskunnan jäsenillä ei ole lisämaksuvelvollisuutta eivätkä jäsenet ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

7 § Liittymismaksu

Perustamisen jälkeen liittyviltä jäseniltä peritään vähintään viidenkymmenen (50) ja enintään kolmentuhannen (3000) euron suuruinen liittymismaksu. Liittymismaksun suuruuden päättää vuosittain osuuskunnan varsinainen kokous. Liittymismaksu maksetaan kertamaksuna samanaikaisesti osuusmaksun kanssa. Liittymismaksua ei palauteta.

8 § Vararahasto

Osuuskunnalla on lainmukainen vararahasto, jota kartutetaan, kunnes se on yksi sadasosa taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kaksituhattaviisisataa (2500) euroa.

Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, siirrettävä vuotuisesta ylijäämästä vähintään kahdeskymmenesosa sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.

9 § Palvelusten hinnoitteluperusteet

Osuuskunnan hallitus päättää osuuskunnan palveluista perittävien maksujen ja jäseniltä ostamiensa palvelujen hinnoitteluperusteet.

10 § Varsinaiset osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnalla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Varsinaiset osuuskunnan kokoukset pidetään hallituksen määräämänä päivänä ja hallituksen määräämässä paikassa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.
Varsinaisessa osuuskunnan kevätkokouksessa on esitettävä:

 • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
 • tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 • ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä.

Varsinaisessa osuuskunnan syyskokouksessa on esitettävä:

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

päätettävä:

 • toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta,
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

 • erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä
 • erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
 • tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä tai tilintarkastusyhteisö

11 § Ylimääräinen osuuskunnan kokous

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan pidettävä. Ylimääräiset osuuskunnan kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa.

12 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot jäsenille

Kutsu osuuskunnan kokoukseen ja muut tiedonannot lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista ja viimeistään yhtä viikkoa ennen ylimääräistä kokousta.

13 § Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) varsinaista ja viisi (5) varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että he ovat ero-vuorossa vuorovuosin. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen tultua voimaan puheenjohtaja ja hänen henkilökoh-tainen varajäsenensä valitaan suoraan kahdeksi vuodeksi. Muut erovuorossa olevat hallituksen kaksi jäsentä ja heidän varajäsentään arvotaan. Varsinainen ja varajäsen muodostavat parin, joka on yhtä aikaa erovuo-rossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen kutsusta ja on päätösvaltainen kun enemmän kuiri puolet hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on saapuvilla. Kaikilla hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa.

14 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan määrää ouuskunnan hallitus.

15 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

16 § Tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille.

17 § Tilintarkastus

Osuuskunnalla on tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varahenkilö. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset.
Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi.
Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

18 § Varojen jako osuuskunnan purkaantuessa

Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästöstä on palautettava osuuskunnan jäsenille osuusmaksujen määrät ja loput on käytettävä osuuskunnan kokouksen päättämällä tavalla kolmannen sektorin toimintaa tukeviin tarkoituksiin osuuskunnan jäsenten kesken tasan.

Jaa tämä sivu sosiaalisessa mediassa: